براي طراحي از دست و پا نيز ،ابتدا به مدل اسكلتي رجوع كنيد. تناسبات استخوان انگشتان با يكديگر و وضعيت آنها نسبت به كف دست را مورد بررسي قرار دهيد.استخوان را به دقت ترسيم كرده و به كمك سايه روشن به آنها حجم ببخشيد.مشخص كردن حجم هندسي استخوانها،چشم و ذهن شما را براي طراحي از حجم ظاهري انگشتان با توجه به شناخت اساسي آماده مي كند.به اندازه هاي متفاوت بند بند انگشتان و تغيير اندازه و حجم استخوانها در قسمت مفاصل ،توجه كافي داشته باشيد.به استخوانهاي دست مدل اسكلتي حالت داده و به صورت اسكيس و ساخت و ساز از آن طراحي كنيد.خطوط هاشورنيز كاربرد فراوان دارد.از دست خود در حالتهاي مختلف و در ارتباط با اشياي حجيم ،سبك و سنگين طراحي كنيد.براي طراحي از دست عادي و معمولي ،حجم كلي آن را در ابتداي كار مشخص سازيدو سپس به جزييات و تقسيم بندي انگشتان بپردازيد.

اگر طراحي شما در ابعاد بزرگ تقريباً به اندازه اصلي باشد،مي توانيد ويژگيهاي دست را در محل مفاصل و بند بند انگشتان نيز مشخص كنيد،در غير اين صورت از ترسيم خطوط و چروكهاي مفاصل در طراحي با اندازه كوچك چشم پوشي كنيد يا صرفاً با كم ترين و كمرنگ ترين خطوط اشاره اي بدانها داشته باشيد.مجموعه اي از طراحي از دستهاي افراد سالخورده ،كودكان ،در حالتها و زواياي مختلف گرد آوري كنيد.براي تنوع بيشتر ،مي توانيد از زغال و مقواي رنگي نيز بهره بگيريد و به مطالعه وضعيت نور بر انگشتان بپردازيد.توجه به فضاي خالي ميان انگشتان حفظ و تناسب آنها پس از اتمام كار ،از نكات مهمي است كه همواره بايد از جانب شما مورد قضاوت قرار گيرد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۸۸/۰۴/۱۱ساعت 0:43  توسط Designer |